Privacyverklaring

Wij hechten bijzonder veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy. In deze privacyverklaring willen wij u daarom informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. De volgende verklaring geldt voor de website www.kijimea.nl.

1.Verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor verzameling, verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens als bedoeld in de algemene verordening gegevensbescherming van de EU en de Duitse wet op de gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz) is de Synformulas GmbH, Am Haag 14, D-82166 Gräfelfing, Duitsland.

Synformulas GmbH
Am Haag 14, D-82166 Gräfelfing, Duitsland
Tel.: +49 (0)89 7879790-78 I Fax: -79
E-mail: info@synformulas.de

2. Verzamelen van algemene informatie

Als u gebruik maakt van onze website, wordt automatisch informatie van algemene aard verzameld. Deze informatie (server-logfiles) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetserviceprovider, e.d. Het gaat hierbij uitsluitend om informatie die geen nadere details over uw persoon bevat. Deze informatie is technisch noodzakelijk om de door u gevraagde inhoud van webpagina's correct weer te geven en is bij gebruik van het internet verplicht. Anonieme informatie van deze aard wordt door ons statistisch geanalyseerd om onze website en de daarachter liggende techniek te optimaliseren.

3. Contactopname: Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld uw naam, uw telefoonnummer, uw adres en alle andere gegevens die u ons bij contactopname via e-mail of contactformulier verstrekt.

De door u bij contactopname verstrekte gegevens worden voor de verwerking van de aanvraag en voor mogelijke verdere vragen bewaard. De rechtmatigheid van deze verwerking is gebaseerd op de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.
Wij zullen uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen, veilig bewaren en niet aan derden doorgeven.

4. Gebruik van cookies

Net als vele andere websites gebruiken wij cookies om u als bezoeker een attractieve website te bieden en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De meeste van de door ons gebruikte cookies worden na de browsersessie automatisch van uw harde schijf verwijderd (sessie-cookies). Andere cookies worden opgeslagen op uw computer en maken het mogelijk voor ons om uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (permanente cookies). Deze cookies maken bijvoorbeeld het opnieuw invullen van formulieren met uw gegevens gedeeltelijk overbodig. U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt, zodat u hiervoor elke keer toestemming moet verlenen of u kunt voor bepaalde gevallen of permanent geen toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Indien u cookies weigert, kan de functionaliteit van onze website echter beperkt zijn.
In geen geval worden de door ons verzamelde gegevens aan derden verstrekt of zonder uw toestemming aan persoonsgegevens gekoppeld.

5. SSL-codering

Om de veiligheid van uw eventuele persoonsgegevens bij het verzenden te waarborgen, gebruiken wij de overeenkomstig de nieuwste stand van techniek coderingsprocedures (bijvoorbeeld SSL) via HTTPS.

6. Verwijderen resp. blokkeren van gegevens

Wij houden ons aan de principes van het vermijden van gegevens en het spaarzaam omgaan met gegevens . Wij slaan uw persoonsgegevens slechts zolang op als ze nodig zijn om de hier genoemde doeleinden te vervullen of voor zo lang als dit in de door de wetgever vastgestelde verschillende bewaringstermijnen is voorgeschreven.de bewaringstermijnen is voorgeschreven. Na het wegvallen van het betreffende doeleinde resp. het verstrijken van deze termijnen worden de betreffende gegevens routinematig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften geblokkeerd of verwijderd.

7. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (hierna: Google). Google Analytics gebruikt zogenaamde ‘cookies‘, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Maar door het activeren van de IP-anonimisering op deze websites wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het verdrag over het Europese economisch gebied hebben ondertekend vooraf ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website gebruikt Google deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere met het website- en internetgebruik samenhangende diensten aan te bieden aan de websitebeheerder. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgestuurd, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browser-software overeenkomstig in te stellen; maar wij maken u erop attent dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookies verzamelde en op uw gebruik van de website gerichte gegevens (incl. uw IP-adres) voor Google alsmede het verwerken van deze gegevens door Google voorkomen door de via de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: Browser-add-on voor het deactiveren van Google Analytics.

Daarnaast of als alternatief voor de browser-add-on kunt u het 'tracken' door Google Analytics op onze pagina’s ook tegengaan, door op deze link te klikken . Daarbij wordt een Opt-Out-Cookie op uw computer geïnstalleerd. Daardoor wordt het inwinnen van uw gegevens bij een bezoek aan deze website in de toekomst verhinderd zolang het cookie in uw browser geïnstalleerd blijft.

8. Geïntegreerde YouTube-video‘s

Op enkele van onze websites worden YouTube-video's geïntegreerd. Deze plug-ins worden beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Als u een pagina met een YouTube-plug-in bezoekt, komt een verbinding met de servers van Youtube tot stand. Daarbij wordt aan Youtube meegedeeld welke pagina‘s u bezoekt. Wanneer u bij uw YouTube-account bent ingelogd, kan YouTube uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toevoegen. U kunt dit verhinderen door vooraf uit uw YouTube-account uit te loggen.
Als een Youtube-video wordt gestart, gebruikt de adverteerder cookies die aanwijzingen over het surfgedrag verzamelen.

Wie het opslaan van cookies voor het Google-programma heeft gedeactiveerd, hoeft ook bij het bekijken van Youtube-video‘s zulke cookies niet te verwachten. Youtube plaatst echter ook in andere cookies niet-persoonsgebonden gebruiksinformatie. Als u dit wilt vermijden, moet u het opslaan van cookies in uw browser blokkeren.

Meer informatie over gegevensbescherming bij ‘Youtube‘ vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

9. Social Plugins

Op onze website bieden wij de mogelijkheid van het gebruik van zogenaamde ‘social-media-buttons‘ aan. Ter bescherming van uw gegevens maken wij gebruik van de ‘Shariff‘-oplossing. Hierdoor worden deze buttons op de website slechts als afbeelding weergegeven die een link naar de desbetreffende website van de button-aanbieder bevat. Met een klik op de afbeelding wordt u naar de diensten van de desbetreffende aanbieder doorgestuurd. Pas dan worden uw gegevens aan de desbetreffende aanbieder gestuurd. Als u de button niet aanklikt, vindt er geen uitwisseling van gegevens tussen u en de aanbieders van de social-media-buttons plaats. Meer informatie over het inwinnen en gebruik van uw gegevens in de sociale netwerken vindt u in de desbetreffende privacyverklaringen van de desbetreffende aanbieders.
Op onze website hebben wij social-media-buttons van de volgende bedrijven geïntegreerd.

Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA)
Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900 - San Francisco - CA 94103 - USA)

10. Doorsturen via (partner)links

Op onze websites hebben wij op sommige plekken links geplaatst om het u gemakkelijker te maken andere interessante websites te vinden. Door het aanklikken van de links wordt u slechts naar de desbetreffende websites doorgestuurd. Persoonsgebonden gegevens worden niet doorgegeven. Bovendien verwijzen wij hierbij naar de actueel geldende privacyverklaringen van de betreffende websites, waarnaar u door het aanklikken van de links wordt doorgestuurd. Daarom zijn wij niet aansprakelijk voor derden.

11. Uw rechten op inzage, rectificatie, blokkering, verwijdering en weerlegging

In overeenstemming met de wettelijke voorschriften hebt u het recht inzage van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen. Eveneens hebt u het recht uw persoonsgegevens te rectificeren, beperken, blokkeren of, afgezien van de voorgeschreven gegevensopslag voor de zakelijke transactie, te verwijderen. Verder hebt u het recht de verwerking die op grond van wettelijke voorschriften wordt uitgevoerd, te weerleggen.

Hiervoor en voor en alle andere vragen over gegevensbescherming verzoeken wij u contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. De contactgegevens vindt u hieronder.
Los daarvan hebt u het recht een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthouder.

Verder wijzen wij er op dat er geen automatische besluitvorming plaatsvindt (bijvoorbeeld een besluit over het afsluiten van een contract rechtstreeks door een computerprogramma).

12. Wijzigingen van onze privacyverklaringen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring regelmatig aan te passen, zodat deze altijd in overstemming is met de actuele juridische vereisten of om veranderingen van onze diensten in de privacyverklaring aan te passen bijvoorbeeld bij het introduceren van nieuwe services. Voor uw hernieuwde bezoek geldt dan de nieuwe privacyverklaring.

13. Functionaris voor gegevensbescherming

De heer Markus Koske
Synformulas GmbH
Am Haag 14, D-82166 Gräfelfing
E-mail: info@synformulas.de